Facebook_Fan_Page_logo.png

member.png
gazette_1.png
book.png
regis.png
fun.png

ASPID.png

ออนไลน์ในขณะนี้ 3 คน
สถิติผู้เข้าชม
             
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

Kulkanya_prize.jpg

ขอแสดงความยินดี

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รับรางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด ในปี 2557 - 2558
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
พิจารณาผู้ได้รางวัลคุ
ณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 523 ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

[กลับไป]