รายงานผลการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และเชื้อสาเหตุโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ สัปดาห์ที่ 22 นำเสนอ 3 เชื้อสำคัญที่พบบ่อยรายงานผลการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และเชื้อสาเหตุโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สัปดาห์ที่ 22 นำเสนอ 3 เชื้อสำคัญที่พบบ่อย