รายงานผลการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และเชื้อสาเหตุโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ สัปดาห์ที่ 24 นำเสนอเชื้อทางเดินหายใจที่พบบ่อย จำแนกตามกลุ่มอายุ