สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ โอฬาร พรหมาลิขิต


 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดี

แด่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ โอฬาร พรหมาลิขิต

เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

IMG_0949_2.jpg

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสมาคมกุมารเวชศาสตร์เขตร้อน (ประเทศไทย)
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
[กลับไป]