สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ธันยวีร์ ภูธนกิจ

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยแสดงความยินดี

"รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ธันยวีร์  ภูธนกิจ"

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยสำหรับบุคลากรประจำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2556

รางวัลผลงานวิจัยดีมาก
เรื่อง "การวิจัยแบบพหุสถาบันเปรียบเทียบการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ระหว่างการเริ่มยาเร็ว และแบบชะลอ" Early Versus Deferred Antiretroviral Therapy for Children Older than 1 Year Infected with HIV (PREDICT), Randomised, Open-Label-Trial
ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[กลับไป]