ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรคติดเชื้อในระดับนานาชาติให้เกียรติเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ


เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคม ในปี พ.ศ. 2558
เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรคติดเชื้อในระดับนานาชาติ 3 ท่าน ให้เกียรติเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ดังนี้

th.JPG

[กลับไป]