การประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 19 ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ


วันที่ 30 เมษายน 2558 - 3 พฤษภาคม 2558 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ประจำ
ปี 2558 (ครั้งที่ 19) ขึ้น ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยาจังหวัดชลบุรี ซึ่งในปีนี้จะตรงกับที่สมาคมฯ มีอายุครบรอบ 20 ปีนับจากการก่อตั้ง ทางสมาคมฯ ได้ดำ เนินการจัดกิจกรรมหลายอย่าง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสสำ คัญของสมาคมฯ เช่น การจัดประชุม
วิชาการสัญจร จัดทำ ตำ ราวัคซีน และทำ เนียบนามสมาชิกสมาคมฯ เป็นต้น

การประชุมครั้งนี้ก็เช่นกัน ทางสมาคมฯ ได้จัดให้มี Workshop on National Immunization Program and Vaccine Coverage inASEAN Countries ขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2558 และในวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2558 จะเป็นการประชุมวิชาการประจำ ปีของสมาคมฯ โดย
มีเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ องค์การอนามัยโลก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย
มหิดล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำ นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสำหรับ Workshop on National Immunization Programand Vaccine Coverage in ASEAN Countries จะมีตัวแทนจากกลุ่มประเทศในอาเซียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในช่วงเช้าเริ่มด้วยการกล่าวเปิดการประชุมโดย ศ.พญ.อุษา ทิสยากร นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และ Keynote Lecture เรื่อง “Vaccines for all ages” โดย Dr.Jean-Marie Okwo-Bele ซึ่งท่านเป็น Director IVB, Immunization, Vaccines and Biologicals, Family, Women’s and Children’s Health จากองค์การอนามัยโลก หลังจากนั้นตัวแทนของแต่ละประเทศได้นำ เสนอข้อมูล เกี่ยวกับ National Immunization Program and Vaccine Coverage ของประเทศตนเอง และได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกด้วยกันตลอดทั้งช่วงเช้า ช่วงบ่ายของการประชุมทางสมาคมฯ ได้จัดให้มีการประกวด Oral Presentation for PIDST Awards ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด6 ท่าน กรรมการผู้ตัดสินมาจากผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละประเทศและเรื่องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “Immunogenicity of new single-visit booster regimens for rabies post-exposure prophylaxis in pre-immunized individuals” โดย ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในตอค่ำมีการจัดเลี้ยงอาหารเย็นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ห้องอาหาร Panorama

ในวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2558 จะเป็นโปรแกรมของการประชุมใหญ่ประจำ ปี ครั้งที่ 19 ปีนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน หัวข้อการประชุมในครั้งนี้มีมากกว่าทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา หลายช่วงของการประชุมถูกแบ่งเป็น 2 ห้องเพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้เลือกเข้าฟังตามความสนใจ ซึ่งประกอบไปด้วย 7 Plenary lectures, 5 Symposiums, 9 Industry symposiums, Meet the experts 2 วัน วันละ 3 ห้อง Debate of the year จำนวน 2 เรื่อง และ Case discussion ทั้งหมด 3 ราย จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วชิรพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
[กลับไป]