จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | ตุลาคม 2558


Vol.21 No.4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2558 

จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี 2558 ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วาระ2558-2561 โดยรศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมฯ ได้ลงนาม ในประกาศแต่งตั้ง ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 อ.นพ.พรเทพ สวนดอก รับตำแหน่งประธาน อนุกรรมการฝ่ายเว็บไซต์และจุลสาร ซึ่งได้ฟอร์มทีมงานเพื่อปรับปรุงโฉมใหม่ของจุลสารให้มีเนื้อหาน่าสนใจยิ่งขึ้น ตั้งแต่เล่มหน้าเป็นต้นไป

สำหรับเนื้อหาวิชาการในเล่มนี้ มีคอลัมน์ประจำให้ติดตามกันเหมือนเคย ID Query ฉบับนี้ นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก นำเสนอ แนวทางดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในทารกแรกเกิด ตามคำเรียกร้อง Journal Watch นพ.ทวีวงศ์  ตันตราชีวธร เสนอเรื่อง ความปลอดภัยและการตอบสนองของภูมิคุ้มกันเมื่อให้วัคซีนไข้เลือดออกพร้อมกับวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม: การศึกษาวิจัยครั้งแรกในเด็กอายุ 12-15 เดือน การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา (ตอนที่ 14): การใช้เทคนิค Multiplex PCR ด้วยเครื่องอัตโนมัติ (2) โดย รศ.นพ.ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์ Interhospital case conference โดย พญ.ศันสนีย์ ฉัตรพรวรรักษ์ โรงพยาบาลรศิริราช วัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์และวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ โดย ผศ.นพ.เกรียงศักดิ์  ลิมป์กิตติกุล คอลัมน์ลับสมอง ได้แก่ CME เรื่อง Malaria Vaccine โดย รศ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ และ Spot Diagnosis โดย รศ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์  

ขอขอบพระคุณ ศ.พญ.อุษา ทิสยากร ที่กรุณาส่งเรื่องแถลงข่าวโครงการการให้วัคซีนป้องกันเอชพีวี ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มาให้ลงในจุลสาร เพราะเกรงว่าสมาชิกฯ จะตกข่าว นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์การประชาสัมพันธ์การจัดประชุม 8th ACPID มาสืบเนื่องให้ทราบด้วย

ขอบคุณ และ สวัสดีค่ะ

ศ. กฤษณา เพ็งสา


ID Query:
GBS
CME: Malaria vaccine
Journal Watch: Concomitant dengue and MMR vaccines
Diagnostic Tools in Infectious Diseases: Automate multiplex PCR(2)
Bug Among Us: MDR-TB
Spot Diagnosis
Update on Emerging Infectious Disease: Medical problems after earthquake
ACPID2016
PIDST News & Activities

ไฟล์แนบบทความ
 Download [9549 kb]
[กลับไป]