ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์


ขอแสดงความยินดี

แด่

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง อัจฉรา  ตั้งสถาพรพงษ์ 
ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2558

___.__________________.jpg

[กลับไป]