จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | เมษายน 2559


Vol.22 No.2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2559

สวัสดีสมาชิกสมาคมฯ และผู้อ่านทุกท่าน 

จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 แล้วที่กองบรรณาธิการได้มีการปรับเนื้อหาให้ทันสมัย  ครอบคลุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ รวมถึงองค์ความรู้ ต่างๆ ที่เพิ่มข้ึนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่น่ายินดีว่า สมาชิกของสมาคมฯ เพิ่มขึ้นและมีจำนวนเกิน 1,000  ท่านแล้ว การติดตามข่าวสารของสมาคมฯ ทางเว็บไซต์รวมถึงเฟสบุ๊ค  มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะข้อมูลของโรคติดเชื้อใหม่ๆ เช่น  โรคไข้ซิกา มียอดผู้ติดตามทาง facebook/PIDST มากกว่า 10,000 ราย  ซึ่งในฉบับนี้มีบทความรีวิวให้ทราบอย่างละเอียด 

สมาชิกตลอดจนผู้สนใจห้ามพลาดการประชุมใหญ่ประจำาปี  2559 ของสมาคมฯ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559  ณ โรงแรม เดอะซายน ์พัทยา จังหวัดชลบุรี สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้แล้ว ติดตามรายละเอียด ตลอดจนหัวข้อประชุมได้ ในจลุสารฉบับนี้และเว็บไซต์สมาคม  www.pidst.or.th  หากมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงจุลสารและเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ขึ้น สามารถติดต่อได้ทั้งทางอีเมล์ webmaster@pidst.or.th และเฟสบุ๊ค เพื่อดำเนินการให้ต่อไป 

สุดท้ายนี้ ขอให้สมาชิกทุกท่านตลอดจนครอบครัว ประสบความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับ

นพ.พรเทพ สวนดอก
ประธานฝ่ายเว็บไซต์และจุลสาร

ID Query: Influenza vaccine
Bug Among Us: Infective endocarditis
Journal Watch: Pattern of fever after primary treatment for Kawasaki disease  
Spot Diagnosis: Necrotizing fasciitis
CME: Macrolide resistance Group A Streptococcus
Ped ID Interhospital Conference: Severe pneumonia in SLE patient
Update on Emerging Infectious Disease: Zika virus disease
Diagnostic Tools in Infectious Diseases: Molecular diagnosis of Polymyxin resistance'
Special Topic in Tropical Pediatrics: Congenital toxoplasmosis
What’s New in Ped ID: Azole resistance in Aspergillus fumigatus
ACPID2016: Announcement (6)
Asia Dengue Summit
PIDST News & Activities

ไฟล์แนบบทความ
 Download [19553 kb]
[กลับไป]