ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ได้รับเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราชทางคลินิกประจำปี 2558


ขอแสดงความยินดี 

"ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ"

          ได้รับเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราชทางคลินิก ประจำปี 2558

Capture_3.JPG

[กลับไป]