สมัครรับรางวัล Institut Merieux Young Clinician/Scientist Award


คุณสมบัติ

1. ได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นจากสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

2. ทำงานในโรงพยาบาลหรือทำงานวิจัยด้านโรคติดเชื้อหรือระบาดวิทยา

3. ระยะเวลาที่ทำงานด้านโรคติดเชื้อหรือระบาดวิทยา ไม่เกิน 10 ปี

4. มีผลงานหรือศึกษาวิจัยด้านการดื้อยา (antimicrobial resisistance) หรือการควบคุมการติดเชื้อ (infection control)

ให้ศึกษารายละเอียดจากไฟล์แนบ และส่งชื่อ สกุล ผลงานการวิจัย รวมทั้ง curriculum vitae มาที่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย info@pidst.or.th

[กลับไป]