จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | ตุลาคม 2560


สวัสดีสมาชิกสมาคมฯ และผู้อ่านทุกท่าน 

BOSS.JPG

สวัสดีกุมารแพทย์และสมาชิกชาว PIDST ทุกๆ ท่านครับ กลับมาพบกันอีกครั้งสำาหรับจุลสารฉบับนี้ซึ่งเป็นฉบับสุดท้าย ของปีนี้แล้ว ในช่วงปลายเดือนตุลาคมปีนี้ จะมีพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศให้วันที่ 26 ตลุาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มอีก 1 วัน และขยายช่วงเวลาไว้ทุกข์จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ในนามของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทางสมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล รับรางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ สูงสุด ในปี 2557-2558 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.วารณุ ีพรรณพานิชวานเดอพิทท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่ได้รับโล่ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

สำหรับเนื้อหาในเล่ม ยังคงประกอบด้วยสาระวิชาการที่น่าสนใจอย่างครบครัน ทั้งคอลัมน์ ID Query เป็นประเด็น ของโรคมือเท้าปาก คอลัมน์ Bug Among Us สรุปการติดเชื้อ varicella infection คอลัมน์ CME ได้รีวิววัคซีนป้องกันไวรัส เอชพีวี คอลัมน์ Interhospital conference มีตัวอย่างผู้ป่วยที่ น่าสนใจจำานวน 2 ราย คอลัมน์ Emerging infectious disease สรุปโรค severe fever with thrombocytopenia syndrome ซึ่งระบาดในประเทศญี่ปุ่น และคอลัมน์ What’s new in Ped ID ได้สรุปคำแนะนำในการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง ที่มีภาวะ febrile neutropenia รวมถึงคอลัมน์อื่นๆที่น่าสนใจเช่นเคย

ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กุมารแพทย์และ สมาชิกทุกๆ ท่าน คงจะไดท้บทวนความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยของท่านได้ไม่มากก็น้อย

หากมีข้อเสนอแนะประการใด ท่านสามารถติดต่อกลับมาได้ที่สมาคม โรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย www.pidst.or.th หรืออีเมล์ webmaster@pidst.or.th และ facebook: PIDST แล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้า ฉบับต้อนรับปีใหม่ ปี 2561 ครับ 


นพ.พรเทพ สวนดอก
ประธานฝ่ายเว็บไซต์และจุลสาร
[กลับไป]