การประชุมใหญ่ประจำปี 2561 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22วันที่ 4 พ.ค.2561 เวลา 15.15-15.30 น.

การบรรยายพิเศษเรื่อง "Rabies Prophylaxis :- What's new in Thai regimen"

โดย รศ.นพ.พรเทพ จันทวานิช 

[กลับไป]