ขอเชิญส่งบทคัดย่อ และรับการเสนอเพื่อรับรางวัล PIDST AWARD การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22


ขอเชิญส่งบทคัดย่อ และรับการเสนอเพื่อรับรางวัล PIDST AWARD การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

วันที่ 4 พฤษภาคม  2561

ณ  ศูนย์ประชุมพีช  โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา 

Oral presentation  3  รางวัล

  • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ  10,000  บาท 
  • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ  6,000  บาท 
  • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ  4,000  บาท 


Poster presentation  3 รางวัล

  • รางวัลละ 4,000 บาท 


กำหนดส่งบทคัดย่อ

  • ภายในวันที่  31  มีนาคม  2561 

ส่งมายังนางสาวรุ่งรัตน์  หนูมั่น  สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศนูย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310 หรือส่ง  E-Mail : rungrat.no@pidst.or.th

[กลับไป]