จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | กรกฎาคม 2561


1.JPG

ตอนนี้เด็กๆ เปิดเทอมแล้ว เด็กๆ เริ่มไปโรงเรียนพร้อมทั้งฝนฟ้าก็ตกทุกวัน ดังนั้นโรคติดเชื้อต่างๆ ของทางเดินหายใจเริ่มมาอีกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไข้หวัดใหญ่เด็กๆ ลูกหลานพวกเรา คนไข้เด็กของเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วหรือยัง ปีนี้ผมคาดการณ์จากข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตั้งแต่ต้นปีมานี้พบว่าปี 2561 น่าจะมีการระบาดรนุแรงอีกครั้ง ในขณะที่สายพันธุ์ที่พบตอนนี้ตรงกับสายพันธุ์ในวัคซีนที่กำลังใช้อย่างมาก นอกจากนี้ในเดือนที่ผ่านมาโรงพยาบาลแถบชานเมืองเริ่มมีผู้ป่วยไข้เลือดออกมาแล้วหลายราย จะเห็นว่าปีนี้เกือบไม่มีหน้าร้อนเลยมีแต่ฝนๆๆ ตลอด ดังนั้นมี 2 โรคที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคือ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ขอให้พวกเราเตรียมตัวซะตั้งแต่เนิ่นๆ ครับ


งานประชุมวิชาการประจำาปีที่ 22 ของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก แห่งประเทศไทย ที่ตึกพีช โรงแรมรอยัล คลิฟท์ พัทยาเมื่อ วันที่4-6 พฤษภาคม 2561 ก็จบลงไปแล้วด้วยความสำเร็จทางด้านวิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 700 กว่าคน ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แต่ที่น่าชื่นชมใจคือได้รับคำาชมจากแพทย์หลายท่านว่าชอบมาก ความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ในงานประจำได้อย่างดี ส่วน Industry Symposium ก็มีคำชมจากแพทย์ว่าเหมือนมาทบทวนยาและวัคซีนเพิ่มเติม มีข้อมูลใหม่ นอกจากนี้ก็ได้รับการตอบรับจากภาค ผลิตภัณฑ์ยาและวัคซีนอย่างดียิ่งว่าเป็นงานที่ตรงกับแนวนโยบายของบริษัท โดยมีบรรยากาศและสถานท่ีดีเยี่ยม ทั้งหมดทั้งปวงนี้ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการวิชาการของสมาคมฯ ที่วิเคราะห์ สรรหาและวางตัววิทยากรที่ เชี่ยวชาญในการนำาเสนอสิ่งที่ดี น่าสนใจและเหมาะสมแก่แพทย์เพื่อนำไปใช้ในเวชปฎิบัติ ทางกุมารเวชศาสตร์ได้อย่างมีมาตรฐานและ ตรงเป้าหมาย สิ่งที่ผมยินดีมากคือมีแพทย์กุมารโรคติดเชื้อรุ่นใหม่ๆ เข้ามาร่วมเป็นวิทยากรอย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง และ เชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสในการพัฒนาเป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพยิ่งในสาขานี้ต่อไปในอนาคต


2.JPG


สำหรับงานสังสรรค์กลางคืนที่ 5 พฤษภาคม 2561 ต้องบอกว่า สุดยอดครับ เต็มไปด้วยสีสรรและกลิ่นอายของความเป็นไทยเดิมย้อนยุค ตามรอยละครบุพเพสนันวิาส หลายทา่นที่ไม่ไดเตรียมชุดไทยมาต่างบ่นเสียดาย ที่ไม่มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศแบบไทยเดิมในหมู่พี่น้องของเรา ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและได้เก็บภาพสวยงามแบบนี้ไว้ให้ลูกหลานดู ผมดีใจและภาคภูมิใจมากที่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบไทยเดิมซึ่งแสดงถึงตัวตนทางด้านวัฒนธรรมไทยของเรา


สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 ก็จะครบอายุการทำงานของคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ วาระ 2558-2561 ทางสมาคมฯได้ดำาเนินการรับสมัคร และได้ทำาการนับคะแนนเลือกตั้งของวาระต่อไปเรียบร้อยแล้ว ผมได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ อีก 1 สมัย ผมขอแสดงความเคารพและขอบพระคุณยิ่ง ที่ไว้วางใจ ส่วนคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ที่ได้รับเลือกตั้งมาทั้งสิ้น 7 

ท่าน รวมทั้งที่จะแต่งตั้งเพิ่มเติมขึ้นให้ได้รวมทั้งสิ้น 17 ท่านนั้นขอเรียนว่าส่วนใหญ่ยังเป็นท่านเดิมเปลี่ยนแปลงน้อยมาก บัดนี้มีรายชื่อแล้ว กำลังดำเนินการตามกฎหมายการก่อตั้งสมาคมเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และจะได้ดำเนินงานต่อได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากยังมีภาระกิจอีกหลายชิ้นที่ยังไม่เสร็จสิ้นดี ด้วยนายกและกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่นี้เกือบทั้งหมดเป็นท่านเดิมจึงมีความสะดวกและคล่องตัวในการสานต่อและสร้างผลงานใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยที่เป็นสมาคมวิชาชีพที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร อำานวยผลประโยชน์ด้านวิชาการต่อผู้ร่วมวิชาชีพ และสุดท้ายผลประโยชน์เหล่านี้จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของเด็กไทย ดังคำปรัชญาในการดาเนินงานของผมในฐานะนายกสมาคมฯ ว่า “เพื่อสมาคม เพื่อวิชาชีพ เพื่อสุขภาพเด็กไทย” 


สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหาร กรรมการวิชาการและ อาจารย์ท่านอื่นๆ ที่มาร่วมมือกันพัฒนาให้เกิดผลงานของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยที่มีความสำาเร็จทั้งในอดีตที่ผ่านมาและต่อไปในอนาคต อันใกล้ครับ


[กลับไป]