รายชื่อแพทย์ได้รับทุนสนับสนุนไปร่วมประชุม ACPID 2018 (ทุน GSK)


ประกาศ

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อแพทย์ได้รับทุนสนับสนุนไปร่วมประชุม ACPID 2018

.................................................................................................

          ตามที่บริษัทแกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบทุนสนับสนุนให้แพทย์ไปร่วมงานประชุม ACPID 2018 จำนวน 10 ทุน โดยมอบให้สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการับสมัครและคัดเลือกแพทย์ที่ขอรับทุนสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ ตามที่กำหนดไว้

          สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ได้ทำการพิจารณาคุณสมบัติของแพทย์ผู้สมัครขอรับทุนทั้งหมดจำนวน 10 ท่านแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อแพทย์ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาและได้รับทุนสนับสนุนในการเข้าร่วมประชุมดังนี้

  1. รศ.พญ. ธันยวีร์ ภูธนกิจ

  2. นพ. พรเทพ สวนดอก

  3. พญ. โสภิดา บุญสาธร

  4. พญ. วัทนี ทวีสิทธิ์

  5. พ.ท.นพ. เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี

  6. พญ. กิจจาวรรณ เฮงคราวิทย์

  7. รศ.นพ. ภพ โกศลารักษ์

  8. ดร.พญ. ทวิติยา สุจริตรักษ์

  9. รศ.พญ. กมลวิช เลาประสพวัฒนา

  10. นพ. พนิต ทักขิญเสถียร

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561


[กลับไป]