รายชื่อแพทย์ได้รับทุนสนับสนุนไปร่วมประชุม ACPID 2018 (ทุนสมาคมฯ)ประกาศ

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อแพทย์ได้รับทุนสนับสนุนไปร่วมประชุม ACPID 2018

.................................................................................................

ตามที่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็กจึงเห็นสมควรที่จะสนับสนุนการไปร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ ACPID 2018 จำนวน 4 ทุน โดยดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกแพทย์ที่ขอรับทุนสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ ตามที่กำหนดไว้

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ได้ทำการพิจารณาคุณสมบัติของแพทย์ผู้สมัครขอรับทุนทั้งหมดจำนวน 4 ท่านแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อแพทย์ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาและได้รับทุนสนับสนุนในการเข้าร่วมประชุมดังนี้

1. พญ.พิณทิพย์ สุชาติลิขิตวงศ์

2. พญ.ลินดา เอื้อไพบูลย์

3. ศ.พญ.ประยงค์ เวชวนิชสนอง

4. พญ.พักต์เพ็ญ       สิริคุตต์

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561

[กลับไป]