สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์วิศัลย์ มูลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธันยวีร์ ภูธนกิจ และ นายแพทย์ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ
..............
.

นายแพทย์วิศัลย์ มูลศาสตร์ เนื่องในโอกาสมีราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

S__3629179.jpgรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธันยวีร์ ภูธนกิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล "นักวิจัยดีเด่น" สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี พ.ศ. 2560 ในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ.2560 และ ประจำปี พ.ศ. 2561 วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Newpic.jpg
นายแพทย์ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้รับเกียรติบัตรในฐานะสร้างชื่อเสียงให้โรง

พยาบาล ในงานนายแพทย์เบนทูล บุญอิต 120 ปีชาตกาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกคนแรก เมื่อวันที่14 กรกฎาคม 2561

Songkiat_Reward.JPG[กลับไป]