รายชื่อแพทย์ได้รับทุนสนับสนุนไปร่วมประชุม ACPID 2018 (รอบ 2)


ประกาศ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 

เรื่อง 

รายชื่อแพทย์ได้รับทุนสนับสนุนไปร่วมประชุม ACPID 2018 (รอบ 2) 

.................................................................................................

ตามที่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็กจึงเห็นสมควรที่จะสนับสนุนการไปร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ ACPID 2018 รอบ 2 จำนวน 6 ทุน โดยดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกแพทย์ที่ขอรับทุนสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ ตามที่กำหนดไว้ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ได้ทำการพิจารณาคุณสมบัติของแพทย์ผู้สมัครขอรับทุนทั้งหมดจำนวน 6 ท่านแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อแพทย์ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาและได้รับทุนสนับสนุนในการเข้าร่วมประชุมดังนี้

  1. รศ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์
  2. พญ.ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์
  3. น.ต.ศิริพร ผ่องจิตสิริ
  4. พญ.สุพัตรา รุ่งไมตรี
  5. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
  6. พญ.อุษณีย์ ศรีร่มโพธิ์ทอง

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ)นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์
นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

ไฟล์แนบบทความ
 ทุน ACPID 2018 รอบ 2 [218 kb]
[กลับไป]