จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | มกราคม 2562


Screen_Shot_2562_02_03_at_22.27.24.png

นายกสมาคมฯ เปิดใจแถลง

โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี  

ย่างเข้าหน้าหนาวแล้วหลายพื้นที่เริ่มอากาศเย็นลงแต่หลายพื้นที่ อากาศยังร้อนมากหรือว่าประเทศไทยจะไม่มีหน้าหนาวแล้ว เด็กๆ กําลังเปิดเทอมภาคปลาย โรคที่มากับอากาศเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ท้องร่วง (จากไวรัสโรต้า)และโรคอื่นๆ

ระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2561 ผมมีโอกาสเดินทางไปประชุม วิชาการ 49th Union World Conference on Lung Health ท่ีกรุงเฮก ประเทศ เนเธอร์แลนด์ ซึ่งเน้นเรื่องวัณโรค มีผู้เข้าร่วมประชุมมากถึง 4,000 คน มี Abstract ประมาณ 600 เรื่อง ปีนี้เน้นการป้องกันวัณโรคซึ่งเกี่ยวข้อง กับเรื่องวัณโรคในเด็ก ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากประเทศในทวีปอัฟริกามากกว่า ทวีปอื่นๆ ผมมีความรู้สึกคล้ายกับการประชุมเอดส์โลกซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม มาจากภาคสังคม ชุมชน และ NGO มากข้ึนเรื่อยๆ การประชุมจัดใหญ่มาก แต่ไม่มีกาแฟ อาหารว่าง อาหารเท่ียง แม้กระทั่งน้ำดื่ม อยากได้ซื้อกินเอง ตามบูธต่างๆ เดี๋ยวนี้จะมาแจกของหรือแผ่นพับต่างๆ ไม่ได้ อยากได้ถามผู้แทนบูธ เขาจึงจะเอามาแจกให้ ทําให้รู้สึกว่าในอนาคตการจัดการประชุมวิชาการ นานาชาติจะยากข้ึนเรื่อยๆ มีระเบียบและข้อจํากัดมากมาย แต่ละบริษัทมีกฎระเบียบท่ีเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ

Screen_Shot_2562_02_03_at_22.27.36.png Screen_Shot_2562_02_03_at_22.27.40.png

มาถึงงานประชุมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็กที่สําคัญของทวีปเอเชีย 9th ACPID จัดข้ึนที่เมือง Fukuoka, Japan ระหว่างวันท่ี 10-12 พฤศจิกายน 2561 งานน้ีคึกคักเป็นพิเศษมีอาจารย์และน้องๆ ส่งเรื่องต่างๆ เป็น oral presentation 3 เรื่องและ posterpresentation 19 เรื่องเป็นที่น่ายินดีและ ภูมิใจว่า poster award จากประเทศไทยได้รับรางวัลทั้งหมด 5 เรื่องขอชื่นชมครับ นอกจากนั้นมีคณาจารย์ที่ได้รับเกียรติให้พูดใน symposium 4 ท่านคือ อาจารย์อุษา ทิสยากร อาจารย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ อาจารย์พรเทพ จันทวานิช และอาจารย์อําไพวรรณ จวนสัมฤทธ์ิ บรรยากาศท่ัวไป ของการประชุมวิชาการคร้ังน้ีคึกคักมาก เพราะมีการจัดห้องสําหรับแพทย์ญี่ปุ่นโดยเฉพาะ สําหรับห้องที่เป็นภาษาอังกฤษมีไม่มาก มีผู้เข้าร่วมประชุมน่าจะประมาณ 1,000 คน โดยมาจากประเทศไทยประมาณ 30 ท่าน จากนานาชาติ ประมาณ 300-400 คน ส่วนที่เหลือเป็นแพทย์ญี่ปุ่นมากกว่า สภาพอากาศ เย็นสบายดี ฝนตกบ้างเล็กน้อย อาหารอร่อย ทุกท่านสดช่ืนดี ส่วนอีก 2 ปี ข้างหน้าประเทศเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพและอีก 4 ปี ข้างหน้ามีผู้เสนอตัว จัดแล้วเป็นประเทศฮ่องกง ดังนั้นน้องๆ ทุกท่านครับการทําาวิจัยยังเป็นหัวใจ ของการเรียนรู้ เตรียมตัวให้พร้อม และทางสมาคมฯก็ยินดีที่จะสนับสนุนเงินทุนในการนําเสนอเพื่อช่ือเสียงของประเทศไทยด้านวิชาการ (จะติดทัศนศึกษา ณ ประเทศเจ้าภาพบ้างก็ไม่ผิดกติกาครับ)

และวันท่ี 17-18 ธันวาคม 2561 สมาคมฯ จะจัดการประชุมวิชาการ โรคติดเชื้อในเด็กสัญจรครั้งที่ 1 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ มากสำหรับพื้นที่สำหรับจังหวัดอื่นๆ ที่มีระบบการเรียนการสอน นศพ. แพทย์ ประจําบ้านหรือแพทย์ต่อยอดโรคติดเชื้อในเด็ก ก็สามารถติดต่อเสนอตัวเป็น เจ้าภาพประชุมสัญจรในครั้งต่อๆ ไป กุมารแพทย์ทุกท่านครับยังมีการประชุม วิชาการอื่นๆ ที่สําาคัญ ดังนี้คือ วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 มีการประชุม Short Course Training in PID ท่ีโรงแรมเดอะสุโกศล วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2562 และมีการประชุมวิชาการประจําาปีของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก แห่งประเทศไทยท่ีโรงแรมรอยัลคลิฟบีช พัทยา ตึก Peach เตรียมตัวเสียแต่เนิ่นๆ ครับ ผมมีหลักการประชุมวิชาการที่สําคัญคือ วิทยากรทุกท่านขอให้นําเสนอวิชาการ+ประสบการณ์ ที่สามารนําไปใช้ในการทําางานประจําวัน

สุดท้ายนี้ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พทธศักราช 2562 ผมในนามของกรรมการ บริหารทุกท่านของสมาคมฯ และคณาจารย์ทุกท่าน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดอําานวยพรให้ทุกท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง เพื่อเป็นพลังในการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วย การดําเนินชีวิตที่มีแต่ความสุขตลอดปี 2562 และตลอดไป

[กลับไป]