ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่นในการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

pidst_logo.png

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดี

ผู้ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น

นการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ณ ศูนย์ประชุม PEACH Royal Cliff Hotels Group

................................

ประเภท Oral Presentation Award

อันดับที่ 1. นพ.ภาคภูมิ เจนวงศ์วิโรจน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

งานวิจัยเรื่อง A Randomized Open-Label Trial of 2-Dose or 3-Dose Pre-Exposure Rabies Immunization among Thai Children

อันดับที่ 2. พญ.พินทิพย์ สุชาติลิขิตวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

งานวิจัยเรื่อง Optimizing Vancomycin Use through Two-Point Auc-Based Therapeutic Drug Monitoring in Pediatric Patients

อันดับที่ 3. พญ.ตวงพร ตุรงค์สมบูรณ์ โรงพยาบาลศิริราช

งานวิจัยเรื่อง Prevalence of Extended-Spectrum Beta-Lactamase-Producing Enterobacteriaceae Vaginal-Rectal Colonization among Pregnant Women and Their Effected on Neonatal Infections


ประเภท Poster Presentation Award

อันดับที่ 1. นพ.นพดล วัชระชัยสุรพล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

งานวิจัยเรื่อง Inadequate Pharmacokinetic Parameters of Recommended Dose Intravenous Colistin in Pediatric Population

อันดับที่ 2. พญ.ศิรดา จงถาวรวาสนา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

งานวิจัยเรื่องCongenital Syphilis: Incidence, Manifestations and Gap to elimination in Charoenkrung Pracharak Hospital

อันดับที่ 3. พญ.ธฤษวรรณ ธันยปาลิต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

งานวิจัยเรื่อง Drug-Resistant Streptococcus pneumoniae in Children with Invasive Pneumococcal Diseases: 2008-2017

[กลับไป]