จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | กรกฎาคม 2562


Screen_Shot_2562_02_03_at_22.27.24.png


ตอนนี้ย่างเข้าฤดูฝนอย่างเต็มตัว
บางวันฝนตกหนักมากดังเช่น วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ฝนเทอย่างไม่ลืมหูลืมตาตอนบ่ายทําาให้น้ําท่วมในหลายพื้นที่รถติดอย่างหนักท่ัวกทม. พวกเราหลายคนและลูกหลานกว่าจะกลับถึงบ้านค่ำมืดดึกดื่น ขอให้ทุกท่านอดทดอาจจะมีวันแบบนี้อีกได้ ขอให้ทุกท่านและลูกหลานโปรดระมัดระวังสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ดีๆ


หลังจากโรงเรียนเปิดเทอมมา 1-2 เดือนแล้ว ฝนตกเกือบทุกวัน ทําให้คลายอากาศร้อนได้มาก แต่โรคติดเชื้อในเด็กที่มากับฤดูฝนกําลังเร่ิมแผลงฤทธิ์แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก กําลังทยอยเข้ามาก่อความเจ็บป่วยในเด็กเล็กและเด็กนักเรียนของพวกเรา ปีน้ีฤดูกาลไข้หวัดใหญ่ปี 2562 มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่อย่างหนักมาก ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม ซึ่งมีจํานวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มากกว่า ค่าเฉลี่ยของหลายปีท่ีผ่านมาถึง 3 เท่า จนกระทั่งเดือนเมษายน - พฤษภาคม โรงเรียนปิดทําให้ไข้หวัดใหญ่ในเด็กลดลงบ้าง จนกระทั่งมาถึงมิถุนายน โรงเรียนต่างๆ เปิดเต็มที่ทําให้เด็กนักเรียนเริ่มเป็น ไข้หวัดใหญ่อีกระลอก โดยพบว่าประมาณ 60-70% ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ก่อโรคเป็นชนิดสายพันธุ์ B ซึ่งมีการศึกษาวิจัยพบว่า เด็กที่เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ B จะตอบสนองต่อยาต้านไวรัสช้ากว่าเมื่อเทียบกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นอกจากน้ีโรคไข้เลือดออกก็เริ่มมีการระบาดไปทั่วประเทศ มีทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ และมีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตบ้างแล้ว โดยในเด็กมีรายงานไข้เลือดออกที่มีโรคแทรกซ้อนสงสัยเป็น myocarditis เสียชีวิตเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญกำลังมีการวิเคราะห์ภาวะเหล่านี้ให้ชัดเจน


งานประชุมใหญ่ประจําปีครั้งที่ 23 ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟฯ พัทยา .ชลบุรี เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ก็ประสบความสําาเร็จอย่างดีย่ิงด้วยจําานวนผู้ลงทะเบียนประมาณ 700 กว่าท่าน เนื้อหาการประชุมได้รับคําาชมเชยจากกุมารแพทย์สาขาต่างๆ ว่ามีประโยชน์มากในทางเวชปฏิบัติชีวิตประจําวัน ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่ร่วมรังสรรค์การประชุมคร้ังน้ีที่มีเน้ือหา เหมาะสมกับการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก ขอขอบคุณบริษัทผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่สนับสนุนการประชุมคร้ังน้ีทําให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำองค์ความรู้ใหม่ๆ ต่างๆ ไปใช้กับผู้ป่วยเด็กโรคติดเชื้อได้อย่างเหมาะสม และเป็นมาตรฐานทางการแพทย์


ด้วยนโยบายของสมาคมฯ ที่จะช่วยพัฒนาด้านวิชาการในเรื่อง โรคติดเชื้อในเด็กแก่สถาบันฝึกอบรมต่างๆ ในส่วนภูมิภาค จึงจัดการประชุมโรคติดเชื้อในเด็กสัญจร ครั้งที่ 2 ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 ซึ่งกุมารแพทย์ แพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ด้านต่างๆ สามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการน้ี ได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน เนื้อหาทางวิชาการส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับโรคติดเชื้อในพื้นที่ เช่น โรคหัด โรคคอตีบ โรคไอกรน ฯลฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์กุมารแพทย์ ในพื้นที่มาเป็น วิทยากรร่วมกับวิทยากรหลายท่านจากสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการโรคติดเชื้อในเด็กสัญจรครั้งที่ 2” ที่ หาดใหญ่ .สงขลา และได้เตรียมการจัดครั้งที่ 3 ท่ี .เชียงราย นอกจากน้ีทางสมาคมฯ ได้เปิดโอกาสให้จังหวัดที่มีการฝึกอบรมกุมารเวชศาสตร์ในระดับต่างๆ แสดงเจตน์จํานงขอความร่วมมือในการจัดโรคติดเชื้อในเด็กสัญจรในครั้งต่อๆ ไปได้ทางสมาคมฯ มีความยินดีสนับสนุนอย่างยิ่ง สําหรับกําหนดการประชุมวิชาการสมาคมฯ ประจําปี 2563 จัดระหว่าง วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2563 ที่โรงแรมรอยัลคลิฟฯ พัทยา .ชลบุรี


สุดท้ายนี้ขอขอบคุณกรรมการบริหาร คณาจารย์ของสมาคมฯ ทุกท่านที่ร่วมกันทําางานอย่างหนักในการพัฒนางานทางด้านบริหาร งานวิจัย งานวิชาการของสมาคมฯ ให้มีความเจริญยิ่งๆ ขึ้นและด้วยฝนฟ้าตกทุกวันขอให้อาจารย์ทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพดีครับ

[กลับไป]