ข่าวประชาสัมพันธ์  หน้าที่ 5

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรม หลักสูตรระบาดวิทยา
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรม หลักสูตรระบาดวิทยา แก่แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ติดเชื้อ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบำราศนราดูร  และสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 2-27 พฤศจิกายน 2558
ขอแสดงความยินดี แด่ พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์
 ขอแสดงความยินดี แด่ พญ.จุไร  วงศ์สวัสดิ์    ได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม   เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจาก นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2558-2561
 ห้องประชุมสยาม 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558
ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์
ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง อัจฉรา  ตั้งสถาพรพงษ์  ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2558
ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข จากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  โดยเข้ารับประทานรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 24 ณ อาคารจตุรัสจามจุรี
Update on Pediatric Infectious Desease 2016
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุน โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุน โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส เพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยง จำนวน 500 โด้ส ให้แก่ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย โดยมี รศ.(พิเศษ) ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นตัวแทนรับมอบ  ณ สำนักงานสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วันที่ 13 ตุลาคม 2558
คณะกรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วาระ 2558-2561
การประชุมวิชาการประจำปี Principles and Practice in Travel Medicine
ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการสามัญประจำปี  Principles and Practice in Travel Medicine วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.thaitravel...
ศ.อุษา ทิสยากร นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์
ศ.อุษา ทิสยากร นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.อัจฉรา  ตั้งสถาพรพงษ์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร ประจำปี 2558 ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักงานสมาคมฯ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ศ.อุษา ทิสยากร นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยได้ส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมฯ ให้แก่ รศ.(พิเศษ) ทวี โชติพิทยสุนนท์
ศ.อุษา ทิสยากร นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยได้ส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมฯ ให้แก่ รศ.(พิเศษ) ทวี โชติพิทยสุนนท์ โดยมีคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ วาระ 2558-2561 ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานสมาคมฯ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2558-2561
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญสมาชิก แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2558-2561 ห้องประชุมประตาปสิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ ...
การนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็ก ในการประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 19
การประชุมวิชาการประจำ ปีครั้งที่ 19 ของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2558 มีสมาชิกของสมาคมฯ ส่งผลการวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็กเพื่อนำ เสนอในการประชุมวิชาการฯ ทั้งหมด 11 เรื่อง แบ่งเป็นการนำ เสนอแบบปากเปล่า 6 เรื่อง และ แบบโปสเตอร์ 5 เรื่อง ด้วยมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเร...
การประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 19 ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ
วันที่ 30 เมษายน 2558 - 3 พฤษภาคม 2558 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ประจำ ปี 2558 (ครั้งที่ 19) ขึ้น ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยาจังหวัดชลบุรี ซึ่งในปีนี้จะตรงกับที่สมาคมฯ มีอายุครบรอบ 20 ปีนับจากการก่อตั้ง ทางสมาคมฯ ได้ดำ เนินการจัดกิจกรรมหลายอย่าง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสสำ คัญของสมาคมฯ เช่น การจัดประชุม วิชาการสัญจร จัดทำ ตำ ราวัคซีน และทำ เน...
Invitation to the 16th Asia-Pacific Congress of Clinical Microbiology and Infection in Melbourne
www.apccmi2016.org It is with great pleasure to announce the Australian Society for Antimicrobials will be hosting the 16th Asia-Pacific Congress of Clinical Microbiology and Infection (16th APCCMI) in Melbourne, Australia on the 30 November – 3 December 2016. This important meeting on clinical microbiology and infectious diseases offers a unique opportunity for clinicians, scientists,...
The 5th Asian Vaccine Conference (ASVAC 2015)
http://asvac2015.com/
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ให้การสนับสนุนการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 19
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ให้การสนับสนุนการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 19เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี www.businesseventsthailand.com 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรคติดเชื้อในระดับนานาชาติให้เกียรติเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคม ในปี พ.ศ. 2558 เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรคติดเชื้อในระดับนานาชาติ 3 ท่าน ให้เกียรติเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ดังนี้
การประชุมใหญ่ประจำปี 2558 ครั้งที่ 19 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
การประชุมใหญ่ประจำปี 2558  ครั้งที่  19 โรงแรม  Royal Cliff Hotel group 1–3 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  CME 17.5 Credits
คำแนะนำในการส่งบทคัดย่อ สำหรับ PIDST AWARD และใบสมัคร
4th Global Congress for Consensus in Pediatrics and Child
Pediatric Congress CIP is very happy to announce that the 4th Global Congress for Consensus in Pediatrics and Child Health will be held in Budapest, Hungary on March 19-22, 2015. CIP Congress brings an innovative and stimulating global academic debate platform searching for consensus and agreements on main child health pathologies...
Update on Pediatric Infectious Diseases 2015
การอบรมระยะสั้นสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 25-27 กุมภาพันธ์ 2558  ณ โรงแรมเดอะสุโกศล(สยามซิตี้เดิม) ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ดาวน์โหลดจดหมายถึงผู้อำนวยการ ดาวน์โหลดใบสมัครลงทะเบียน ดาวน์โหลดตารางการประชุม
Short Course Training on Adult Dengue
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ร่วมมือกันจัดอบรมวิชาการนานาชาติครั้งแรก ในหัวข้อเรื่อง การติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ใหญ่
Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 9
ขอเชิญสมาชิก แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 9/2555-2558
King Chulalongkorn Memorial Hospital: 100 Year-Experiences Towards Excellence
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 53 ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2557ภายใต้หัวข้อ "King Chulalongkorn Memorial Hospital: 100 Year-Experiences Towards Excellence" หรือ "100 ปีแห่งประสบการณ์ สู่ศตวรรษแห่งความเป็นเลิศ"  ใคร่ขอความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากท่าน ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม   www.cumedc...
8th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases (ACPID 2016)
Dear Friends and Colleagues, It is both an honor and a pleasure to invite you to the 8th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases (ACPID 2016) under the theme  "Working Together to Safeguard Children". Pediatric Infectious Diseases are a worldwide medical problem. Thousands of physicians likeyou seek to prevent and treat these diseases by using th...
workshop เกี่ยวกับการดูแลอนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นหญิงที่มีเชื้อเอชไอวี
ในปัจจุบันเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น หลายรายตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ HIV-NAT และ TREAT Asia จัด workshop เกี่ยวกับการดูแลอนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นหญิงที่มีเชื้อเอชไอวี วันที่ 21 พย. 2557 โดยหวังจะให้ทีมแพทย์พยาบาลและผู้ให้คำปรึกษาที่ดูแลวัยรุ่นหญิงที่มีเชื้อเอชไอวี ได้ update เรื่องต่างๆ เช่น วิธีคุมกำเนิด, PMTCT guideline 2014, และ STI ผู้สนใจติดต่อภายใน 19 กย ...
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2557
7th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases (ACPID 2014)
As the organizers, we are truly honored to welcome our colleagues from all over the world to Beijing, China participating in the 7th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases (ACPID 2014) which will be held on October 12-15, 2014 at Beijing International Convention Center (BICC).The Congress is proudly hosted by Asian Society for Pediatric Infectious Diseases and organized by Chines...
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ที่ให้การสนับสนุนจัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2557 ที่ โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ธันยวีร์ ภูธนกิจ
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยแสดงความยินดี "รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ธันยวีร์  ภูธนกิจ" ได้รับรางวัลผลงานวิจัยสำหรับบุคลากรประจำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2556 รางวัลผลงานวิจัยดีมาก เรื่อง "การวิจัยแบบพหุสถาบันเปรียบเทียบการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ระหว่างการเริ่มยาเร็ว และแบบชะลอ" Early Versus ...
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณเพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนันต์ เตชะเวช ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ โล่ห์เลขา
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณเพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนันต์ เตชะเวช  ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ โล่ห์เลขา  วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น ๕ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ โอฬาร พรหมาลิขิต
 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ โอฬาร พรหมาลิขิต เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสมาคมกุมารเวชศาสตร์เขตร้อน (ประเทศไทย) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
2nd ASEAN Dengue Vaccination Advocacy Workshop
The ASEAN Member States Dengue Vaccination Advocacy Steering Committee (ADVASC) is a dedicated and independent scientific forum that aims to disseminate information and make recommendations about dengue vaccine introduction strategies 

[1][2][3][4][5]