ข่าวประชาสัมพันธ์  หน้าที่ 6

คณะกรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วาระ 2558-2561
การประชุมวิชาการประจำปี Principles and Practice in Travel Medicine
ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการสามัญประจำปี  Principles and Practice in Travel Medicine วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.thaitravel...
ศ.อุษา ทิสยากร นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์
ศ.อุษา ทิสยากร นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.อัจฉรา  ตั้งสถาพรพงษ์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร ประจำปี 2558 ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักงานสมาคมฯ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ศ.อุษา ทิสยากร นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยได้ส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมฯ ให้แก่ รศ.(พิเศษ) ทวี โชติพิทยสุนนท์
ศ.อุษา ทิสยากร นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยได้ส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมฯ ให้แก่ รศ.(พิเศษ) ทวี โชติพิทยสุนนท์ โดยมีคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ วาระ 2558-2561 ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานสมาคมฯ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2558-2561
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญสมาชิก แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2558-2561 ห้องประชุมประตาปสิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ ...
การนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็ก ในการประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 19
การประชุมวิชาการประจำ ปีครั้งที่ 19 ของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2558 มีสมาชิกของสมาคมฯ ส่งผลการวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็กเพื่อนำ เสนอในการประชุมวิชาการฯ ทั้งหมด 11 เรื่อง แบ่งเป็นการนำ เสนอแบบปากเปล่า 6 เรื่อง และ แบบโปสเตอร์ 5 เรื่อง ด้วยมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเร...
การประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 19 ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ
วันที่ 30 เมษายน 2558 - 3 พฤษภาคม 2558 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ประจำ ปี 2558 (ครั้งที่ 19) ขึ้น ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยาจังหวัดชลบุรี ซึ่งในปีนี้จะตรงกับที่สมาคมฯ มีอายุครบรอบ 20 ปีนับจากการก่อตั้ง ทางสมาคมฯ ได้ดำ เนินการจัดกิจกรรมหลายอย่าง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสสำ คัญของสมาคมฯ เช่น การจัดประชุม วิชาการสัญจร จัดทำ ตำ ราวัคซีน และทำ เน...
Invitation to the 16th Asia-Pacific Congress of Clinical Microbiology and Infection in Melbourne
www.apccmi2016.org It is with great pleasure to announce the Australian Society for Antimicrobials will be hosting the 16th Asia-Pacific Congress of Clinical Microbiology and Infection (16th APCCMI) in Melbourne, Australia on the 30 November – 3 December 2016. This important meeting on clinical microbiology and infectious diseases offers a unique opportunity for clinicians, scientists,...
The 5th Asian Vaccine Conference (ASVAC 2015)
http://asvac2015.com/
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ให้การสนับสนุนการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 19
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ให้การสนับสนุนการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 19เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี www.businesseventsthailand.com 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรคติดเชื้อในระดับนานาชาติให้เกียรติเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคม ในปี พ.ศ. 2558 เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรคติดเชื้อในระดับนานาชาติ 3 ท่าน ให้เกียรติเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ดังนี้
การประชุมใหญ่ประจำปี 2558 ครั้งที่ 19 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
การประชุมใหญ่ประจำปี 2558  ครั้งที่  19 โรงแรม  Royal Cliff Hotel group 1–3 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  CME 17.5 Credits
คำแนะนำในการส่งบทคัดย่อ สำหรับ PIDST AWARD และใบสมัคร
4th Global Congress for Consensus in Pediatrics and Child
Pediatric Congress CIP is very happy to announce that the 4th Global Congress for Consensus in Pediatrics and Child Health will be held in Budapest, Hungary on March 19-22, 2015. CIP Congress brings an innovative and stimulating global academic debate platform searching for consensus and agreements on main child health pathologies...
Update on Pediatric Infectious Diseases 2015
การอบรมระยะสั้นสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 25-27 กุมภาพันธ์ 2558  ณ โรงแรมเดอะสุโกศล(สยามซิตี้เดิม) ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ดาวน์โหลดจดหมายถึงผู้อำนวยการ ดาวน์โหลดใบสมัครลงทะเบียน ดาวน์โหลดตารางการประชุม
Short Course Training on Adult Dengue
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ร่วมมือกันจัดอบรมวิชาการนานาชาติครั้งแรก ในหัวข้อเรื่อง การติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ใหญ่

[1][2][3][4][5][6][7]
[กลับไป]