Facebook_Fan_Page_logo.png

member.png
gazette_1.png
book.png
regis.png
fun.png

ASPID.png

ออนไลน์ในขณะนี้ 7 คน
สถิติผู้เข้าชม
             
ข่าวประชาสัมพันธ์  หน้าที่ 3

12th Asia Pacific Travel Health Conference (APTHC 2018)
ภาพการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
ภาพการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยประจำปี 2560 / ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยาระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ภาพงานประชุม Update on Pediatric infectious diseases 2017
ภาพงานประชุม Update on Pediatric infectious diseases 2017 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
รายชื่อแพทย์ได้รับทุนสนับสนุนไปร่วมประชุม ESPID 2017
การประชุมใหญ่ประจำปี สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
การประชุมใหญ่ประจำปี สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 5-7 พฤษภาคม 2560 Royal Cliff Hotels Group  (ศูนย์ประชุมพีช) CME 17.5 Credits  ดาวนโหลดคำแนะนำในการส่งบทคัดย่อ ประกวด PIDST AWARD และใบสมัคร ที่ไฟล์แนบด้านล่าง
สมัครรับรางวัล Institut Merieux Young Clinician/Scientist Award
คุณสมบัติ 1. ได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นจากสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 2. ทำงานในโรงพยาบาลหรือทำงานวิจัยด้านโรคติดเชื้อหรือระบาดวิทยา 3. ระยะเวลาที่ทำงานด้านโรคติดเชื้อหรือระบาดวิทยา ไม่เกิน 10 ปี 4. มีผลงานหรือศึกษาวิจัยด้านการดื้อยา (antimicrobial resisistance) หรือการควบคุมการติดเชื้อ (infection control) ให้ศึกษารายละเอียดจากไฟล์แนบ และส่งชื่อ สกุล ผลงานการวิจ...
การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2017
แนวทาง การเขียนหนังสือ update PIDST 2017
แนวทางการเขียนหนังสือ Update Pediatric Infectious Diseases 2017 โปรดศึกษาก่อนเริมเขียน 
ภาพบรรยากาศการประชุม Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 5/2558-2561
ภาพบรรยากาศการประชุม Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 5/2558-2561 ห้องประชุมจักรพันธ์ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันศุกร์ 19 สิงหาคม 2559
ขอแสดงความยินดี แด่ นาวาอากาศเอก แพทย์หญิงจุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา
ขอแสดงความยินดี แด่ นาวาอากาศเอก แพทย์หญิงจุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา ได้รับโล่ห์เกียรติคุณ อาจารย์แพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ประจำปี 2559 จากแพทยสภา
ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ได้รับเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราชทางคลินิกประจำปี 2558
ขอแสดงความยินดี  "ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ"           ได้รับเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราชทางคลินิก ประจำปี 2558

[1][2][3][4][5][6][7]
[กลับไป]