ผลการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัย วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก เมื่อติดตามครบ 3 ปี