คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและสอบ วาระ 2564-2567


รายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและสอบ วาระ 2564-2567 สาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

ศ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ที่ปรึกษา

ศ. อุษา ทิสยากร ที่ปรึกษา

รศ. (พิเศษ) ทวี  โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษา
รศ.พล.ต.หญิง  ฤดีวิไล  สามโกเศศ ที่ปริกษา
1 รศ. อัจฉรา  ตั้งสถาพรพงษ์ ประธานอนุกรรมการ
2 รศ.โอฬาร พรหมาลิขิต รองประธานอนุกรรมการ
3 รศ. ภพ  โกศลารักษ์ อนุกรรมการ
4 รศ. วนัทปรียา  พงษ์สามารถ อนุกรรมการ
5 ผศ. ชนเมธ  เตชะแสนศิริ อนุกรรมการ
6 รศ. วารุณี วานเดอพิทท์ อนุกรรมการ
7 ผศ.ทวิติยา สุจริตรักษ์ อนุกรรมการ
8 อ.ดร.สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์ อนุกรรมการ
9 พ.อ.ผศ.เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี อนุกรรมการและเลขานุการ
10 รศ.พรอำภา บรรจงมณี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ