งานประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566งานประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 5/2566
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566

ห้องประชุมรำไพพรรณี อาคารประชาธิปกศักดิเดช
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี