ขอเชิญร่วมประชุม Dengue: Effective Action for Treatment and Prevention วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00-12:00 น.


Dengue: Effective Action for Treatment and Prevention

โดย กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00-12:00 น.

ณ ห้องประชุมพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 11
โรงพยาบาลราชวิถี

ลงทะเบียนเพิ่มร่วมประชุมแบบออนไลน์ ได้ที่
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_X0uF5RlIQyedO7MH4ixupA#/registration