แนวทางการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็กกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข