สมาคมโรคติดเขื้อในเด็กแห่งประเทศไทย PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE Interhospital Conference ครั้งที่ 8 / 2564-2567สมาคมโรคติดเขื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE Interhospital Conference ครั้งที่ 8 / 2564-2567

ลงทะเบียนได้ที่ https://webcast.live14.com/pidstinterhospital2023/

ตัวอย่างเคส
Case 1 | Case 2 | Case 3