การประชุม PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE INTERHOSPITAL CONFERENCE ครั้งที่ 9/2564-2567สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
ขอเชิญสมาชิก แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ
เข้าร่วมประชุม
PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE
INTERHOSPITAL CONFERENCE ครั้งที่ 9/2564-2567

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00-15:00 น.
ณ ห้องประชุม 910BC อาคารปฏิบัติการรวม ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี