Short Course Training on Adult Dengue

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ร่วมมือกันจัดอบรมวิชาการนานาชาติครั้งแรก ในหัวข้อเรื่อง การติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ใหญ่

27_11_2557_9_33_57_1_.jpg

[กลับไป]