การประชุมใหญ่ประจำปี 2558 ครั้งที่ 19 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย


การประชุมใหญ่ประจำปี 2558  ครั้งที่  19
โรงแรม  Royal Cliff Hotel group
1–3 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 
CME 17.5 Credits
[กลับไป]