Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2558-2561


สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญสมาชิก แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม

Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference

ครั้งที่ 1/2558-2561

ห้องประชุมประตาปสิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 13.00-15.00 น.
ไฟล์แนบบทความ
 Download [837 kb]
[กลับไป]