โครงการวิ่งการกุศล HIVRun 24 hours ปีที่ 2 13 มีนาคม 2559

จัดโดย
ศูนย์ประสานความร่วมมือ ระหว่างไทย ออสเตรเลีย เนเธอแลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์ (ฮีฟแนท) [The HIV Netherlands Australia Thailand Research Collaboration (HIV-NAT)] ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 151209Final_AW_HIV_Poster_Revise_Option02.jpg


ประธานโครงการ
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์  ภานุภาค ประธานกรรมการ
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ   รักษ์รุ่งธรรม รองประธาน
 • แพทย์หญิงอัญชลี  อวิหิงสานนท์ กรรมการ
 • คุณจรัญ  พงภิทักษ์ กรรมการ
 • นายแพทย์ต่อศักดิ์  ปุณณุปูรต กรรมการ
 • นางเกษดาว  นันทพิศาล กรรมการและเลขานุการ
 • แพทย์หญิงวาสนา  ประสิทธิ์สืบสาย ผู้ประสานงานโครงการ


เหตุผลความเป็นมา

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใหญ่ เด็ก และเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวีจำนวนกว่า 500,000 คน สำหรับเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีนั้นส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่แรกเกิด 

ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีเมื่อได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างต่อเนื่อง รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ ยาสามารถคุมเชื้อเอชไอวีทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตยืนยาวเหมือนผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี  อย่างไรก็ตามผู้ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัวจำนวนหนึ่งมีฐานะยากจน ถูกรังเกียจกีดกันจากสังคม หรือไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติ จึงไม่สามารถมารับการรักษาต่อเนื่อง อีกทั้งเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีหลายคนสูญเสียบิดามารดา และญาติที่ดูแลส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งมีข้อจำกัดในการดูแลเด็ก ส่งผลให้เด็กไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่องเช่นกันหรือเด็กขาดโอกาสในการได้รับการศึกษาที่เหมาะสม  นอกจากนี้เด็กบางคนยังถูกกีดกันจากสถานศึกษาหรือผู้ดูแลที่ไม่เข้าใจเรื่องเอชไอวี ส่งผลให้เด็กเติบโตขึ้นด้วยความรู้สึกไม่เท่าเทียมกับผู้อื่น ไม่รู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง

ด้วยตระหนักถึงปัญหาการขาดโอกาสในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพและการศึกษาอย่างต่อเนื่องของเด็กและผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี   ฮีฟแนท ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จึงได้จัดตั้งกองทุน “ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (เงินบริจาคเพื่อกิจกรรมศูนย์วิจัยโรคเอดส์)” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้การดูแลและช่วยเหลือเด็กและผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่ขาดแคลน โดยให้การสนับสนุนยาและการรักษาต่างๆที่ไม่สามารถเบิกจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนค่าเดินทางในการมารับการรักษา สนับสนุนเงินช่วยเหลือช่วงที่ป่วยไม่สามารถประกอบอาชีพได้  พร้อมทั้งช่วยเหลือทุนการศึกษาของเด็

นอกเหนือจากการช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ ฮีฟแนทยังได้นำกองทุนดังกล่าวมาจัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี อาทิ การให้การปรึกษา การเยี่ยมบ้าน การฝึกอบรมสร้างความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์และการดูแลสุขภาพ ค่ายศิลปะและค่ายส่งเสริมทักษะชีวิตสำหรับเด็ก  รวมทั้งการรณรงค์สร้างความเข้าใจกับสังคมในการดูแลอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี  การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ซิฟิลิส ตับอักเสบบีและซี เป็นต้น 

ดังนั้นเพื่อเป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันเอชไอวี การตรวจการติดเชื้อเอชไอวี และการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ( “ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง กับทุกคน”   “ตรวจเอชไอวี-รู้เร็ว-ป้องกันโรคได้”  “หยุดรังเกียจกีดกัน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เราอยู่ร่วมกันได้” ) รวมทั้งการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ขาดแคลน  ดังนั้นฮีฟแนท   จึงได้จัดโครงการวิ่งการกุศล “HIV Run 24 hours” ปีที่ 2 ขึ้น

อนึ่งการจัดโครงการวิ่งการกุศล “HIV Run 24 hours” ได้จัดครั้งแรกปี พ.ศ.2558 โดยมีผู้มีจิตศรัทธามากกว่า 5,000 คนซื้อบัตรและมีผู้เข้าร่วมในงานวิ่งจำนวนกว่า 3,000 คน รวมทั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งออนไลน์ใน www.hivrun24hours.com จำนวนมากวิ่งออนไลน์ระยะทาง 24 ล้านกิโลเมตร กิจกรรมในปีที่ 2 เป็นการกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น


วัตถุประสงค์
 1. เพื่อการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันเอชไอวี การตรวจการติดเชื้อเอชไอวี และการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
 2. เพื่อการระดมทุนกองทุนศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ใหญ่และเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ขาดแคลนและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มวัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี  รวมทั้งผู้ดูแลของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี และประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งออนไลน์)


การดำเนินงาน

การดำเนินงานมีรายละเอียดดังนี้
 1. การประชาสัมพันธ์ : กำหนดจัดการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 12 มีนาคม 2559 ผ่านทางสื่อสาธารณะทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์
 2. การจำหน่ายบัตรการวิ่งการกุศลผ่าน Thai Ticket Major ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
 3. วันเวลาสถานที่ในการจัดงาน:

การวิ่ง offline:

จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559  เวลา 05.30 น.
สถานที่ จุดเริ่มต้น-สวนลุมพินี  และวิ่งไปตามถนนสีลม สาธร วิทยุ และราชดำริ
ประเภทการวิ่งและระยะทาง- ระยะทาง 4 และ 8.5 กิโลเมตร ประเภท ชาย-หญิง


การวิ่ง online: 

จะเริ่มรณรงค์การวิ่งใน program online ตั้งแต่ วันที่ 13 มีนาคม 2559 ถึงเที่ยงคืนวันที่ 15 มีนาคม 2559  ผ่านทางเว็บไซต์ www.hivrun24hours.com  ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานวิ่งในวันที่  13 มีนาคม 2559 และการบริจาค online เพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้ติดเชื้อเอชไอวี


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ผู้เข้ารวมกิจกรรมทั้งการวิ่ง offline และ online มากกว่า 3,000 คน ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับการสื่อสารรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันเอชไอวี การตรวจการติดเชื้อเอชไอวี และการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
 2. ได้เกิดการระดมทุนกองทุนศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ใหญ่และเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ขาดแคลนและได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผู้ประสานงานโครงการ

แพทย์หญิงวาสนา  ประสิทธิ์สืบสาย  กุมารแพทย์และแพทย์วิจัย ฮีฟแนท ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  โทรศัพท์: 081 927 5233     Email : wasana.p@hivnat.org

[กลับไป]