คำแนะนำในการส่งบทคัดย่อ สำหรับ PIDST AWARD ในการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย


1. พิมพ์บทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ ส่งพร้อมใบนำส่ง พร้อมระบุชื่อ (corresponding author) ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ โดยส่งใบสมัครพร้อมบทคัดย่อภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

2. ส่งบทคัดย่อมาที่ E-mail : info@pidst.or.th

3. กรุณาระบุว่าต้องการประกวด PIDST AWARD เป็นการนำเสนอผลงานในรูปแบบปากเปล่า

4. คณะอนุกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาบทคัดย่อที่ส่งล่าช้ากว่ากำหนด และบทคัดย่อที่ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้- บทคัดย่อประกอบด้วย Background, Objective, Materials and Methods, Results และ Conclusion ในบทคัดย่อต้องไม่มีตารางหรือภาพประกอบ
     - ชื่อเรื่องให้ใช้ Capital letters ทั้งหมด
     - ชื่อผู้นิพนธ์ให้เขียนชื่อเต็ม-นามสกุลเต็ม ไม่ต้องใส่ยศ-ตำแหน่งวิชาการ ให้ขีดเส้นใต้ชื่อผู้นิพนธ์ที่ทำหน้าที่นำเสนอผลงาน
     - สถาบันของผู้นิพนธ์ให้เขียนตามลำดับตามการเรียงลำดับของผู้นิพนธ์ ใช้ตัวเลขยก 1,2,3… ตามลำดับ
     - กรณีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ให้ระบุชื่อบุคคล/สถาบันที่ให้ทุนในบรรทัดล่างสุด
     - ความยาวไม่เกิน 250 คำ

5. ใช้โปรแกรม Microsoft Word (version ใดก็ได้) Font Cordia New ขนาด 16 

6. ผู้ส่งใบสมัครพร้อมบทคัดย่อจะได้รับการยืนยันการรับบทความผ่านทาง E-mail ถ้าไม่ได้รับการตอบกลับให้ติดต่อมายังสำนักงานสมาคมฯ โทร 02-7166534

สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครได้จาก www.pidst.or.th (ไฟล์แนบ)

ไฟล์แนบบทความ
 Download [97 kb]