จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | มกราคม 2560


ฉบับพิเศษ
การประชุมนานาชาติ 
8th Asian Congress of Pediatric infectious Diseases (ACPID 2016)

Vol.23 No.1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2560

สวัสดีสมาชิกสมาคมฯ และผู้อ่านทุกท่าน

จุลสารฉบับนี้ เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของปี พ.ศ. 2560 และเป็นฉบับพิเศษที่รวบรวมบทสรุปของการประชุมนานาชาติ 8th Asian Congress of Pediatric infectious Diseases (ACPID 2016) ที่สมาคมฯ ได้ดําเนินการจัดขี้นระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่ผ่านมา สมาชิกหลายท่านที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้จัดงาน วิทยากรนําเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม คงมีความประทับใจกับความสําเร็จของการประชุมที่ผ่านลุล่วงไปด้วยดี ตลอดจนได้รับและแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านโรคติดเชื้อในเด็กที่ทันสมัย ดังธีมของการประชุม “Working Together to Safeguard Children” ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดและบรรยากาศของการประชุมได้จากจุลสารฉบับพิเศษนี้

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ติดตามจุลสาร เฟสบุ๊คและเว็ปไซต์สมาคมฯ www.pidst.or.th หากมีข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงจุลสารและเว็ปไซต์ให้สมบูรณ์ขึ้น สามารถติดต่อได้ทั้งทางอีเมล์ webmaster@pidst.or.th และเฟสบุ๊ค

สุดท้ายนี้ ขอให้สมาชิกทุกท่านตลอดจนครอบครัว ประสบความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปแล้วพบกันในฉบับหน้าครับ

นพ.พรเทพ สวนดอก

ประธานฝ่ายเว็บไซต์และจุลสาร 

ไฟล์แนบบทความ
 Download [34816 kb]
[กลับไป]