ภาพงานประชุม Update on Pediatric infectious diseases 2017


ภาพงานประชุม Update on Pediatric infectious diseases 2017

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

[กลับไป]