จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | เมษายน 2561


Screen_Shot_2561_04_07_at_14.10.32.png

หลังวันปีใหม่ 2561 มีอากาศเย็นสบายเพียง 1-2 สัปดาห์ แล้วเริ่มอุ่นขึ้น บัดนี้เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มที่แล้ว ทุกท่านและครอบครัวโปรดดูแลสุขภาพด้วย ตอนนี้ลูกหลานสอบเสร็จแล้วก็ถือโอกาสไปพักผ่อนบ้างทั้งครอบครัว

Screen_Shot_2561_04_07_at_14.10.25.png

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลกท่ีกรุงเจนีวา ให้เข้าร่วมประชุม Zika Research: looking ahead ได้เห็นปัญหา และเครือข่ายการทําวิจัยในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บราซิล) พบว่าประเทศพัฒนาแล้วต่างๆ ทั่วยุโรปและสหรัฐอเมริกาไปลงทุนวิจัยอย่างมหาศาลในปี พ.ศ. 2559 แต่พอปี พ.ศ. 2560 จำนวนผู้ป่วย Zika ลดลงจนหายไปเกือบหมด ผมมีโอกาสนําเสนอข้อมูลประเทศไทยของสํานักระบาด กรมควบคุมโรค พบว่าปี พ.ศ. 2559 มีผู้ป่วยพันกว่าราย ปี พ.ศ. 2560 มีผู้ป่วย 700 กว่ารายโดยพบเด็ก ทารกศีรษะเล็ก 3 ราย ซึ่งลักษณะการระบาดในลาตินอเมริกาเป็น แบบ Epidemic ส่วนหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ รวมทั่วไทย เป็นแบบ Endemic และมี peak ตอนหน้าฝน (คล้ายกับ dengue มาก) นอกจากน้ีน่าสงสัยว่าเชื้อ Zika ในแถวบ้านเรากับในลาตินอเมริกา อาจจะมีความแตกต่างกันเพราะ ของบ้านเราพบเด็กศีรษะเล็กจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อ Zika ในกลุ่มประเทศลาติน อเมริกา ก็ได้เชิญชวนเครือข่ายต่างๆมาลงโครงการวิจัยที่บ้านเราบ้าง พอดี ตอนไปประชุมเป็นวัน Valentine ดูฝรั่งก็มิได้คลั่งไคล้อะไรมาก ผิดกับที่ญี่ปุ่นซึ่งผมไปตอนกลางมีนาคม ตรงกับวัน White Day เป็นวันที่ 14 มีนาคม (หลังจาก Valentine day 1 เดือน) ของทุกปี ผู้คนญึ่ปุ่นดูคึกคักมาก โดยที่วัน Valentine Day หญิงสาวจะเอาช๊อคโกแลตไปให้คู่รักฝ่ายชาย ส่วน White day ฝ่ายชาย จะเอาช๊อคโกแลตสีขาวไปให้คู่รักฝ่ายหญิงเป็นการตอบแทนเช่ือว่าถ้าเป็น แก้วแหวนสีขาวแวววาวก็ดีจะได้รักมากบ้านเรายังไม่คลั่งไคล้ครับ โชคดีไป

ตอนนปี้ ระเทศไทยกำลังมีข่าวเรื่อง "โรคพิษสุนัขบ้า" ชาวบ้านคิดว่าโรคนี้จะพบตอนหน้าร้อน ความจริงมีได้ทุกหน้าแต่ด้วยความที่อากาศร้อน สัตว์หงุดหงิดง่าย จึงกัดดันบ่อยทําให้เชื้อ โรคแพร่ระบาดมากขึ้น ใน 3-4 ปี ผ่านมา ประเทศไทยพบคนเป็นโรคพิษสุนัขบ้า เสียชีวิตแค่หลักสิบคนเท่านั้น แต่ปีนี้พบผู้ป่วย 6 รายแล้ว เสียชีวิตทั้งหมด และที่น่ากังวลคือ พบเชื่อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ต่างๆ มากกว่า 20 จังหวัดแฃ้ว และมีอะตราพบเชื้อในหัวสัตว์ที่ส่งตรวจสูงมากจนน่าจกใจ ซึ่งคนมีโอกาสถูกกัดหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของสัตว์เหล่านั้นได้ ปัญหาคือทำอย่างไรที่สุนัขและแมวจรจัดเหล่านี้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคน้ี ซึ่งพบว่าเป็นปัญหาเรื่องบริการจัดการระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและกรมปศุสัตว์ สำหรับภาคคนเมื่อไรก็ตามที่สัมผัสสารคัดหลั่งหรือถูกสัตว์(เลี้ยงลูกด้วยนม) ส่วนใหญ่เป็นสุนัข แมวกัด ต้องได้รับการดูและรักษาตามเกณฑ์ มาตรฐานเช่น การล้างแผล การฉีด RIG การฉีด Td vaccine และ Rabies vaccine ขณะนี้แนวทาง มาตรฐานการดูแลแผลจากสัตว์กัดฉบับใหม่กําลังรับพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ และคงเสร็จสมบูรณ์ในเร็ววันน้ี

สําหรับงานประชุมวิชาการประจําปีของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก แห่งประเทศไทยท่ีกําหนดไว้วันที่ 4-6 พฤษภาคม ที่ ตึกพีช รร.รอยัลคลิฟบีช พัทยา ที่กําลังใกล้เข้ามา ขอเรียนว่าเป้าหมายคือแพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์ ทุกสาขาเชี่ยวชาญ วัตถุประสงค์หลักท่ีสมาคมฯตั้งไว้คือ สามารถนําเอาองค์ความรู้จากการประชุมนี้ไปใช้ในงานประจําาได้อย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานของเวชปฏิบัติทางกุมารเวชศาสตร์ ที่ยินดีอย่างยี่งที่ได้ยินคือ แพทย์ที่มาประชุมปีก่อนๆ หลายท่านบอกว่า “จับต้องได้” แล้วพบกันใน ต้นเดือนพฤษภาคม 2561

สุดท้ายนี้ขอเรียนท่านสมาชิกทุกท่านว่าคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ วาระปี พ.ศ. 2558-2561 ชุดนี้จะสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม 2561 ผมถือโอกาสน้ีขอบคุณอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านท่ีให้คําชี้แนะต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์อย่างยี่งและขอขอบคุณอาจารย์น้องๆ ทุกท่านท่ีมาเป็นกรรมการชุดต่างๆ มาช่วยดําาเนินงาน และเป็นวิทยากรที่มีคุณภาพยี่ง ทุกท่านทุ่มเททํางานเพื่อสมาคมฯ เพื่อวิชาชีพและเพื่อสุขภาพของเด็กไทย จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ท่ัวไปแม้ว่าบางเรื่องยังค้างคาอยู่ก็ตาม ในฐานะนายกสมาคมฯ ผมขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านและขออวยพรให้สุขภาพแข็งแรงเพื่อเป็นกําลังสําคัญของสมาคมฯ ต่อไป

[กลับไป]