ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร วาระ 2561-2564


ประกาศ
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วาระ 2561-2564 .................................................................................................

เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วาระ 2561-2564
โดยเป็นกรรมการจากการเลือกตั้ง 8 ท่าน และจากการแต่งตั้งอีก 9 ท่าน ดังมีรายนามและตำแหน่งต่อไปนี้

     ศ. อุษา ทิสยากร ที่ปรึกษา
     ศ. กฤษณา เพ็งสา ที่ปรึกษา
1. รศ. (พิเศษ) ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมฯ
2. รศ.พล.ต.หญิง ฤดีวิไล สามโกเศศ อุปนายก
3. ศ. (เกียรติคุณ) สมศักดิ์ โล่ห์เลขา กรรมการ
4. รศ.พ.อ. วีระชัย วัฒนวีรเดช กรรมการ
5. รศ. ธันยวีร์ ภูธนกิจ กรรมการ
6. รศ. โอฬาร พรหมาลิขิต กรรมการ
7. รศ.พ.อ. พิรังกูร เกิดพาณิช กรรมการและปฏิคม
8. พญ. จุไร วงศ์สวัสดิ์ กรรมการและนายทะเบียน
9. รศ. วนัทปรียา พงษ์สามารถ กรรมการและประชาสัมพันธ์
10. รศ. พรเทพ จันทวานิช กรรมการและวิเทศสัมพันธ์ต่างประเทศ
11. ศ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ กรรมการและประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
12. รศ. อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการและประธานอนุกรรมการ ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
13. ผศ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ กรรมการและประธานอนุกรรมการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
14. นพ. พรเทพ สวนดอก กรรมการและประธานอนุกรรมการ ฝ่ายเว็บไซต์และจุลสาร
15. ผศ. ทัศนีย์ สุขปราณี กรรมการและเหรัญญิก
16. ผศ. วีรวรรณ หัตถสิงห์ กรรมการและเลขาธิการ
17. รศ. วารุณี พรรณพาณิช วานเดอพิทท์ กรรมการและรองเลขาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

[กลับไป]