การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2019


การอบรมระยะสั้น

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

Update on Pediatric Infectious Disease 2019


วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562

ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Screen_Shot_2561_11_17_at_15.01.20.png