ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนการประชุม 13th Vaccine Congress

ELS_SH_Vaccine13_Banner_1000x130px_1.jpg

ด้วยศูนย์วิจัยวัคซีน (Chula VRC) และ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิจัยโรคติดเชื้อเด็กและวัคซีน (CEPED ID Chula) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ELSEVIER จัดการประชุม 13th Vaccine Congress ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2562 ณ โรงแรม อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาวัคซีนในระดับนานาชาติ


ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัคซีนให้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และนักวิจัยที่ทำงานด้านวัคซีนของประเทศไทย จึงมีทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนการประชุม จำนวน 30 ทุน รายละเอียดดังนี้

1. ประเภททุนสนับสนุน  

1.1 ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย: ให้ดำเนินการส่ง ผลงานวิจัย (Abstract) เข้าร่วมการประชุมทางเว็บไซต์ https://www.elsevier.com/events/conferences/vaccine-congress ภายในวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยเมื่อได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม 13th Vaccine Congress แล้วให้ส่งจดหมายตอบรับดังกล่าวและบทคัดย่อผลงานวิจัย (Abstract) มาเพื่อสมัครทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนการประชุม

1.2 ทุนสนับสนุนแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ นักวิจัยที่ทำงานด้านวัคซีน: ส่งประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านวัคซีน (Personal Statement) ความยาว ไม่เกิน 1,000 คำ เป็นภาษาอังกฤษ

2. กำหนดการรับสมัคร:

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนทั้ง 2 ประเภท ทางคณะกรรมการจะดำเนินการลงทะเบียนให้เท่านั้น ในการนี้จึงขอเชิญชวนและขอความอนุเคราะห์ร่วมประชาสัมพันธ์ แพทย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการแพทย์ด้านวัคซีน เพื่อสมัครรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนการประชุมดังกล่าวได้ที่  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิจัยโรคติดเชื้อเด็กและวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณปฐมชัย อมรรัตนไพจิตร โทรศัพท์/โทรสาร: 02-256-4930 e-mail: Pathomchai.A@Chula.ac.th 

โดยจะประกาศผลในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ http://pedid.md.chula.ac.th