ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุษา ทิสยากร ได้รับคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นในเวที เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562


ขอแสดงความยินดี

"ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุษา ทิสยากร"

ได้รับคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ

เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562

โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Usa1.JPG Usa2.JPG