จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | เมษายน 2562


ตอนนี้ย่างเข้าหน้าร้อนเต็มที่แล้วทั้งประเทศ อากาศร้อนจัด บางวันมีพายุฝนในหลายพื้นท่ี อากาศเปลี่ยนแปลงมากระวังสุขภาพ ด้วยครับ Screen_Shot_2562_02_03_at_22.27.24.png

เมื่อเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 กุมารแพทย์หลายท่าน ในเกือบทุกพื้นท่ีของประเทศไทยเห็นปรากฏการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในหมู่เด็กนักเรียน ป่วยกันมากมีการปิดชั้นเรียน ปิดโรงเรียนหลายแห่ง ซึ่งปกติแพทย์เราจะเห็นการระบาดในช่วงหน้าฝนไม่ใช่หน้าแล้งเหมือนในปี 2562 นี้ ในการระบาดพบท้ังเชื้อ Flu A และ Flu B แต่ดูเหมือนFlu B จะเด่นกว่า ปัจจัยท่ีทำให้การระบาดครั้ง นี้น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงกลายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Flu B และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ท่ีฉีดมาก่อนน้ีอาจจะครอบคลุมไม่ดีพอ อย่างไรก็ตามขณะนี้โรงรียนต่างๆ ปิดเทอมหมดแล้ว จากประสบการณ์ของผม ถ้ามีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ หรือไข้เลือดออกในหน้าแล้ง (มกราคม-เมษายน) ก็พอจะคาดการณ์ได้ว่า ในปีน้ันตอนหน้าฝนจะมีการระบาดที่หนักกว่าทุกปี ดังนั้น กุมารแพททย์ทุกท่าน เตรียมตัวป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนแก่ตัวท่านเอง ครอบครัวและผู้ป่วยท่ีท่านดูแลอยู่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ เมษายน 2562 พร้อมแล้วทั้ง 3 สายพันธุ์ (ของภาครัฐอาจต้องรออีกเดือน) และ 4 สายพันธุ์ (ของภาคเอกชนมีจําหน่ายแล้ว) รีบไปรับวัคซีน เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน 

เมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางสมาคมฯ จัดการอบรม ระยะสั้น short course ท่ี รร.สุโกศล กทม. ได้รับความสนใจอย่างย่ิง จากสมาชิกและแพทย์เป็นอย่างมากมีผู้มาลงทะเบียน 540 คน ซึ่งประสบความสําเร็จในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ของเหล่า คณาจารย์จากทุกสถาบันฯ ผมขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณเหล่าคณาจารย์ทุกท่าน ที่ทําางานอย่างหนักเพื่อผู้ป่วยเด็กโรคติดเชื้อของเราให้ ได้รับการดูแลรักษาท่ีเป็นมาตรฐานระดับสากล และถ่ายทอดให้แพทย์ท่ีทําางานตามโรงพยาบาลต่างๆ ท่ัวประเทศ ได้นําาองค์ความรู้ท่ีมีประโยชน์ไปใช้กับผู้ป่วยอื่นๆ ต่อไป

และในวันท่ี 1-3 พฤษภาคม 2562 ทางสมาคมฯ จะจัดการประชุมใหญ่ประจําาปีครั้งท่ี 23 ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ลกรุ๊ป พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีหัวข้อว่า “Approaching PID Problems in Practice” ซึ่งทางสมาคมฯ ได้เตรียมเนื้อหาที่น่าสนใจ วิทยากรที่มีคุณภาพยิ่ง โดยมีหลักการเน้นการทำองค์ความรู้ไปใช้ในการทำงานประจำวันของแพทย์ต่อโรคติดเชื้อในเด็กได้อย่างเหมาะสม เป็นมาตรฐานสำหรับประเทศไทยเรา เน้นการตัดสินใจ การดูแลรักษาเบื้องต้น ท่ีเหมาะสมและการให้ยาต้านจุลชีพที่สมเหตุสมผลต่อโรคท่ี ผู้ป่วยกําาลังเผชิญหน้าอยู่

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านกรรมการสมาคมฯ ทุกท่านและ คณาจารย์ที่เสียสละเวลามาพัฒนางานของสมาคมฯ ให้มีความเจริญ รุดหน้าไปอย่างมาก ผมคิดว่ายังมีอีกหลายเรื่องท่ีมีโอกาสพัฒนาให้ดีขึ้น แล้วพบกันที่ศูนย์ประชุม Peach พัทยา วันท่ี 1-3 พฤษภาคม 2562 นะครับ
[กลับไป]