จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | ตุลาคม 2562


Screen_Shot_2562_02_03_at_22.27.24.png


ปีนี้ตอนต้นฤดูฝน ประเทศไทยทําาท่าจะแล้ง แต่มาเดือน สิงหาคม-กันยายน มีพายุเข้ามาซ้อนๆ กัน หลายลูกทําาให้มีฝนชุ่มฉ่ำ จนหลายจังหวัดประสบภาวะน้ําาท่วม ฝ่ายจัดสรรน้ำของประเทศ คงแอบยิ้มอยู่ในใจว่าถึงปีหน้าจะมีน้ำใช้ทั่วประเทศ แต่ตอนนี้ต้องแก้ปัญหาน้ำท่วม จะเห็นว่าเรื่อง Climate Changes กําลังมีผลกระทบ ไปทั่วโลก อย่างไรก็ตามสําหรับพวกเราที่ทํางานด้านโรคติดเชื้อในเด็ก จะพบว่ามีโรคมากับฝนและน้ําท่วมหลายโรคด้วยกัน เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ท้องร่วง Leptospirosis และอื่นๆ ต้ังแต่ ต้นปีนี้มาโรคอุบัติซ้ำที่กําลังก่อปัญหาในบ้านเราท่ัวประเทศคือ Chikungunya (โรคไข้ปวดข้อยุงลาย) ซึ่งเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว มีการระบาดอย่างมากในหลายจังหวัดภาคใต้ แต่เกือบไม่มีผู้ป่วยเหล่านี้เลยในหลายจังหวัดของภาคอื่นๆ มาปีนี้จะเห็นว่าในหลายจังหวัดภาคใต้มีผู้ป่วยมากขึ้นแต่ก็มีหลายจังหวัดในภูมิภาคอ่ืนๆ พบผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ ใหญ่ เป็นโรค Chikungunya มากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยอาจพบความเช่ือมโยง ทางระบาดวิทยากับการระบาดของภาคใต้ ดังนั้นถ้าผู้ป่วยช่วงนี้มาด้วย ไข้ออกผื่น ปวดข้อ โดยเฉพาะมาเป็นกลุ่มก้อนให้นึกถึงโรคน้ี ซึ่งผู้ป่วย มาในช่วงแรกให้เจาะเลือดตรวจ PCR และเจาะเลือด pair serum ไว้เพื่อตรวจ antibody ต่อ Chikungunya Virus


สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ ไม่ได้หายไปไหน ยังระบาดมากในกลุ่มเด็กนักเรียน เกิดเป็นกลุ่มก้อน จะเห็นได้ว่า ไข้หวัดใหญ่ก่อปัญหาในบ้านเรา ตลอดท้ังปี เมื่อปลายสิงหาคม 2562 มีการประชุม OPTIONS X for the Control of Influenza ที่ประเทศสิงคโปร์ มีผู้เข้าร่วมประชุมพันกว่าคน ซึ่งองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งทาง Virology, Clinical Science และ Public Health ทางด้านไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะซึ่งมีความก้าวหน้ามาก มีการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนในกลุ่มเส่ียงต่างๆ มากข้ึน มียา antiviral 
ตัวใหม่ มีการทําวัคซีนใหม่จากเดิมเป็น egg- based แต่ขณะนี้มีทั้ง cell-based และ Recombinant vaccine ซงึ่ เปา้ หมาย ใหญ่ที่สุดที่เป็นที่สนใจของระดับโลกคือ Universal Influenza Vaccine ซึ่งมี เป้าหมายท่ีครอบคลุมเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A,B,C และ D ครอบคลุม สายพันธุ์ย่อยต่างๆ ได้กว้างขึ้น รวมทั้งเชื้อไข้หวัดนก้วย ระดับภูมิคุ้มกันอยู่ได้นานขึ้น เพื่อรับมือกับไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ ไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกนานหลายปีกว่าจะเห็นความสำเร็จ แต่เป้าหมายมีประโยชน์มากจริงๆ ต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ทั้งหมดทุกชนิด นอกจากน้ันในขณะน้ี เด็กนักเรียนหลายแห่งโดยเฉพาะเด็กเล็กมีการปิดโรงเรียนจากโรค มือเท้าปาก ทุกวันเราจะพบผู้ปกครองพาเด็กมาให้กุมารแพทย์ยืนยันว่าเป็นโรคมือเท้าปากหรือไม่ เพราะครูได้คัดกรองเบื้องต้นว่าสงสัยเป็นโรคนี้  ซึ่งหากพบว่าเป็นโรคมือเท้าปากต้องแนะนําให้เด็กหยุดเรียน 1 สัปดาห์ และให้คําแนะนําต่อเด็กคนอื่นๆ ในครอบครัวได้รับการดูแล ที่ถูกต้อง เนื่องจากโรคมือเท้าปาก โดยท่ัวไปมักไม่รุนแรงหายเองได้ แต่บางรายท่ีมีอาการแทรกซ้อนเป็นสมองอักเสบร่วมด้วยมักเสียชีวิต อย่างรวดเร็วทําาให้เกิดกรณีร้องเรียนหรือฟ้องร้องแพทย์ผู้ดูแลได้บ่อย


ช่วงนี้ฝนฟ้าตกตลอด บุตรหลานก็กําาลังจะสอบกลางปี 2562 โรคติดเชื้อในเด็กหลายชนิดก็ยังก่อความเจ็บป่วยต่อเด็กๆ พวกเราต้อง สอนบุตรหลานให้ล้างมือบ่อยๆ เมื่อป่วยผู้ปกครองต้องให้เด็กหยุดเรียน
 จะได้หายเร็วๆ และไม่แพร่เชื้อให้เพื่อนๆ คนอื่นๆ ต่อไป ขอให้ทุกท่าน โชคดีมีความสุขตลอดไปครับ 

[กลับไป]